Par biedrību

Biedrība darbojas uz "Biedrību un nodibinājumu likuma" pamata. Latvijas lielo aizsprostu biedrība ir dibināta 2005.gada 19.janvārī, bet reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā kopš 2005.gada 7.februāra.

Biedrībā darbojas plašs juridisku un fizisku profesionāļu spektrs – projektētāji, enerģētiķi, hidrotehnikas inženieri, būvinženieri, ģeologi, vides jomas pārstāvji un daudz citi.

Mērķi un uzdevumi

Latvijas lielās aizsprostu biedrības mērķi:

 • pārstāvēt biedrību Starptautiskajā Lielo Aizsprostu Komitejā (turpmāk tekstā -ICOLD), sadarboties informācijas apmaiņā, attiecībā uz aizsprostu un hidrotehnisko būvju tehniskiem, ekonomiskiem, vides un sociālajiem aspektiem;
 • piedalīties ICOLD organizētajās sanāksmēs, kongresos un citos pasākumos, vispārēji sekmēt ICOLD deklarētos mērķus Latvijā;
 • sekmēt uzlabojumu un pasaules jaunāko sasniegumu pārņemšanu aizsprostu un ūdenskrātuvju plānošanā, projektēšanā, būvniecībā, ekspluatācijā, atjaunošanā, kā arī drošuma jautājumu risināšanā;
 • veicināt sabiedrības informētību un izglītību hidroenerģētikā un lielo aizsprostu jomā, tajā skaitā aizsprostu un hidrotehnisko būvju plānošanā, projektēšanā un ietekmē uz vidi.

Biedrības uzdevumi mērķu sasniegšanai:

 • dibināt kontaktus ar citu valstu aizsprostu biedrībām un citām profesionālām organizācijām;
 • izstrādāt un iesniegt rekomendācijas valsts institūcijām par hidrotehnisko būvju un aizsprostu jautājumiem;
 • sekmēt speciālistu profesionālo apmācību, kvalifikācijas celšanu un sertificēšanu;
 • organizēt kursus, konferences, seminārus un citus izglītojošus pasākumus saistībā ar aizsprostiem;
 • konsultēt un sniegt atzinumus profesionālās darbības jomās;
 • iespēju robežās izplatīt pieejamo informāciju biedriem no ICOLD.

Biedri

Šobrīd biedrībā darbojas vairāki desmiti fiziskas un  juridiskas (AS Latvenergo, SIA Firma L4) personas.

Par biedrības biedru var kļūt rīcībspējīgas fiziskas un juridiskas personas, kā arī tiesībspējīgas personālsabiedrības, kuras atbalsta Biedrības darbības mērķus un uzdevumus, ir iesaistītas aizsprostu, ūdenskrātuvju un ar to saistītās vides koncepcijas izstrādē, attīstībā, un ir iesniegušas rakstisku pieteikumu. Par pieteikuma formu un tam klāt pievienojamajiem interesēties info@latcold.lv

Lēmumu par jauno biedru uzņemšanu Latvijas lielo aizsprostu biedrībā pieņem valde un izskata tuvākajā valdes sēdē, par lēmumu paziņojot.

Interesanti fakti

 • Eiropas lielākais iedambētais ezers ir Lubāna ezers
 • Pašlaik lielākā Latvijas sala ir Buļļu sala ar 13km2 platību, bet pirms uzbūvēja Rīgas HES lielākā sala bija Doles sala ar 18,5km2 platību
 • Pirms triju Daugavas lielo HES uzbūves Daugavas garums bija 1020km, pēc uzbūves – 1005km
 • Daugavas baseins aptver 5 valstis – Latviju, Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju un Krieviju
 • Plānotajam Daugavpils HES projektētā jauda bija 300MW ar 8 horizontālām turbīnām
 • 1937.gada 22.maijā tiek ielikts Ķeguma spēkstacijas pamatakmens
 • 1939.gada 22.decembris ir nozīmīgs enerģētikas vēsturei Latvijā, jo šajā dienā darbu sāk Valsts Elektrības uzņēmums ”Ķegums”
 • 1901.gadā kādas muižas īpašnieks firsts Pauls Līvens pirmo reizi pārvērta Abula upes ūdens spēku elektrībā, ierīkojot vecā muižas ēkā ūdens ratu ar ģeneratoru, kas atradās Vidus ezera krastā. Tā ir Baltijas pirmā HES ar 40kW jaudu – Smiltenes HES