Noderīgas saites

Starptautiskā lielo aizsprostu komitejas (ICOLD ) mājas lapa - http://www.icold-cigb.net

Likums “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” (spēkā no 01.04.2001.)  - https://likumi.lv/doc.php?id=13737

MK noteikumi Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” (spēkā no 30.01.2010., ar grozījumiem līdz 09.10.2015.) https://likumi.lv/doc.php?id=204322

MK noteikumi Nr.505 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-15 "A klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves" (spēkā no 05.09.2015.).  https://likumi.lv/ta/id/276261-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-229-15-a-klases-hidroelektrostaciju-hidrotehniskas-buves-

MK noteikumi Nr.329 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" (spēkā no 01.07.2015.)  https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-

MK noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” (spēkā no 01.10.2014.)  https://likumi.lv/doc.php?id=269168

Aizsargjoslu likums (spēkā no 11.03.1997.) https://likumi.lv/doc.php?id=42348

MK noteikumi Nr.131 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem" (spēkā no 24.02.2007.). https://likumi.lv/doc.php?id=153474

MK noteikumi Nr.549 “Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskām būvēm” (stājas spēkā 01.10.2011.) https://likumi.lv/doc.php?id=233047

MK noteikumi Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika" (spēkā no 05.03.2003.)  https://likumi.lv/doc.php?id=71999

Vides aizsardzības likums (spēkā no 29.11.2006.) https://likumi.lv/doc.php?id=147917

Ūdens apsaimniekošanas likums (spēkā no 15.10.2002). https://likumi.lv/doc.php?id=66885 

MK noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" (spēkā no 31.12.2003.) https://likumi.lv/doc.php?id=82574

MK noteikumi Nr.1014 “Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” (spēkā no 01.01.2006.) https://likumi.lv/doc.php?id=124798